Loader
L1170734_naslovna_slika

Smo ustvarjalni interdisciplinarni kolektiv, ki se osredotoča na povezovanje arhitekture, urbanizma, krajinskega oblikovanja, oblikovanja strategij in kreativnega razmišljanja o prostoru. v strip-u verjamemo, da se lahko s problemi današnjega časa spopademo le s pomočjo interdisciplinarnega raziskovanja, trajnostnim ravnanjem in s celostnim pristopom. sprememba je pri našem delu edina konstanta. Našo kreativnost izhaja iz konflikta, lateralno razmišljanje uporabljamo kot glavno oblikovalsko orodje za raziskovanje neskončnih možnosti sedanjosti. Naš način dela temelji na sintezi vseh akterjev prostora, programov, področij, nenavadnih idej, meril, javnega in zasebnega, kulture, socialnega vpliva, trajnosti,... Pri našem delu sodelujemo z javnimi naročniki, nevladnimi organizacijami, podjetji in posamezniki. skupaj z vami sodelujemo pri ustvarjanju trajnostnega in avtentičnega prostora, namenjenega za prihodnost.

STRIP is a creative multidisciplinary collective specialising in architecture, urban planning, landscape design, strategic planning, and design thinking. In Strip, we believe that only through research and a multidisciplinary, holistic approach can we address today's problems. In Our work, the only constant is the process of change. Through conflict and lateral thinking methods, we are constantly researching the infinite possibilities. We believe that architecture has the power to connect even the most unusual spatial circumstances. In our projects, we strive to synthesise different actors, programmes, fields, unique ideas, scales, public and private spheres, and cultures as a necessity to push the boundaries of tomorrow. Through our work, we support governments, non-profit organisations, businesses and individuals to create places that are sustainable, liveable, authentic and conceived for the future. We specialise in turning ideas into concrete action.

ukvarjamo se z:

urbanstičnimi zasnovami, oblikovanjem strategij, prostorskim načrtovanjem, prostorskimi akti, izdelava podrobnih prostorskih aktov OPPN, izdelavo strokovnih podlag, prostorskimi šudijami, delo z interesnimi skupinami, izdelavo natečajnih elaboratov, arhitekturo družbenih stavb, bolnišnično arhitekturo, bivanjsko arhitekturo, arhitekturo individualnih hiš, krajinsko arhitekturo, celostnimi raziskavami in vsemi drugimi prostorskimi vprašanji.

EKIPA/team:

Vid de Gleria, Jure Henigsman, Žan Ketiš, manca starman, saša štuhec, zala kanc, tanja pfajfar, manca žugič gabrijelčič, zala babič, blaž jagarinec, david kramberger, Gal Lesnik, Eva Lasič, maria plavčak, gregor porš, Petra Zoubek, Anja Žerjal, Katarina Kuk, tjaša tahirović

NAGRADE:

ureditev atrija in tržnice tržič // 2. nagrada // javni, projektni, enostopenjski natečaj // zaps in občina tržič // 2024

prizidava zdravstvenega doma krško // 1. nagrada // javni, projektni, enostopenjski natečaj // zaps in občina krško // 2023

prenova čajne hiše CHA // nagrada // interior design award 2023 winner // big see architecture // 2023

istrski kulturni center Izola // priznanje // javni, projektni natečaj za istrski kulturni center v izoli // zaps in občina izola // 2022

dozidava biotehniške fakultete UL // 3. nagrada // javni, projektni natečaj za dozidavo biotehniške fakultete z zunanjo ureditivjo // zaps in univerza v ljubljani, biotehniška fakulteta // 2022

vodni center brežice // 2. zvišana nagrada // javni, projektni natečaj za dostopni vodni center brežice // zaps in občina brežice // 2021​

osnovna šola oskarja kovačiča škofije // 3. enakovredna nagrada // javni, projektni natečaj za novogradnjo osnovne šole oskarja kovačiča škofije // 2020​

Soseska Brdo 2, ljubljana // enakovredno priznanje // javni, projektni, odprti, anonimni, dvostopenjski natečaj za urbanistično in krajinsko zasnovo območja brdo 2, ljubljana // SSRS in JSS Mol // 2016

Awards:

municipality atrium and market design competition in tržič // 2st prize // public one stage architectural competition // zaps and municipality of tržič //

health centre krško // 1st prize // public one stage architectural competition for health centre krško // zaps and municipality of krško // 2023

renovation of the tea house CHA // award winner // interior design award 2023 winner // big see architecture // 2023

istrian cultural centre izola // recognition // public project competition for the istrian cultural centre in izola, slovenia // zaps and the municipality of izola // 2022

addition to the faculty of biotechnics, ul. // 3rd prize // public architecture and landscape architecture design competition for the addition to the faculty of biotechnics // zaps and university of ljubljana, faculty of biotechnics // 2022

water sports centre in brežice // 2nd increased prize // public design competition for the accessible water sports centre in brežice, slovenia // zaps and the municipality of brežice // 2021

elementary school of oskar kovačič in škofije, slovenia // 3rd equivalent prize // public design competition for the new construction of oscar kovačič škofije elementary school // 2020

Brdo II neighbourhood in ljubljana, slovenia // equivalent award // public, design, open, anonymous, two-stage competition for urban and landscape design of the brdo II area, ljubljana // SSRS and JSS mol // 2016

SODELUJEMO Z:

kulturni center semič, nepremičniski sklad nspiz, občina bovec, občina celje, občina cerknica, občina cerkno, občina velika polana, občina semič, občina škofljica, ministrstvo za zdravje, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, university of keyo tokyo, univerza v ljubljani fakulteta za arhitekturo, zbornica za arhitekturo in prostor slovenije, fgag split, inštitut za mladisnke politike ajdovščin