Loader

045 Osnovna šola Škofije

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije

O projektu:

Območje Osnovne šole Oskarja Kovačiča obsega veliko kvalitetnih zunanjih površin, ki trenutno niso optimalno izkoriščene. Obstoječi objekti s svojo razdrobljenostjo in merilom stanovanjskih hiš ne odražajo pomena javnega objekta šole za kraj. Nalaganje programa po terenu prinaša kup funkcionalnih problemov in ne omogoča smiselne rešitve in racionalnosti sistema. Smiselno je, da se je naročnik odločil za nadomestno gradnjo skoraj celotnega šolskega kompleksa.Kvalitete, ki jih mora projekt nadomestne gradnje izkoristiti so: umestitev različnih ambientov odprtih zunanjih površin, ki jih omogoča sorazmerno velika parcela, odmik vhodnega dela šole od prometne ceste Škofije-Tinjan, možnost navezave predprostora/dvorišča šole na park ob spomeniku, pogledi, ki se preko nižjih objektov odpirajo z višjih nadstropji v vse smeri inmožnost naravne osvetlitve vseh učnih in delovnih prostorov ter komunikacij, »mediteranski« karakter objekta, ki z strukturo, oblikovanjem in materiali sledi lokalnemu grajenemu okolju ter značilnim klimatskim pogojem Padanje terena proti severu in lega obstoječe športne dvorane na južni strani parcele predstavljata manj ugodne prostorske danosti. Strm teren zmanjšuje smiselnost ureditve pritlične šole. Že primer obstoječe šole pokaže, da premagovanje višinskih razlik predstavlja težko rešljiv funkcionalni izziv.Obstoječa stavba šole zaseda večji del šolske parcele. Z ureditvijo nove šole v več etažah ta zasede manjšo tlorisno površino parcele s čimer se sprosti veliko kvalitetnih zunanjih površin. Kompaktna šola je za izvedbo in vzdrževanje cenejša ter je energetsko učinkovitejša.Oblikovanje stavbe nove šole narekuje stik objekta z okoliškimi odprtimi prostori. Park na severni strani se preko trase Parencane poveže s predprostorom šolske stavbe. Ta se v rahlem naklonu dviga k glavnemu vhodu v šolo. Preko osrednje avle z garderobami se prostor navezuje na osrednji povezovalni atrij. Ta omogoča kvalitetno osvetlitev osrednjega dela šole. Preko zunanje ureditve v kombinaciji klančine in tribune se atrij dviguje proti obstoječim in preurejenim športnim igriščem na južni strani. Učilnice prve triade so umeščene v pritličje jugovzhodnega dela objekta z neposrednim izhodom na miren del šolske parcele.Členite kompaktnega volumna šole na tri dvonadstropne sklope učilnic deli sicer veliko maso na okolici bolj prilagojeno merilo. Hodniki šole predstavljajo »ulice« ki povezujejo volumne programa, ki sestavljajo šolo. Ta delitev na posamezne programske sklope povezane z zastekljenimi hodniki se izraža tako v notranjih prostorih kot v zunanjem izgledu objekta.Vse učilnice imajo dodaten zunanji prostor – t.i. "ganke". Ti predstavljajo vizualne in funkcionalne razširitve prostora učilnice, omogočajo izhode v zunanji prostor in služijo kot dodatne evakuacijske poti v primeru požara.Vsi prostori na obodu objekta so izdatno naravno osvetljeni in hkrati pasivno senčeni pred pregrevanjem. Učilnice pri katerih je zaželeno manj direktnega sonca (likovni pouk, tehnika) so osvetljene dodatno preko svetlobnikov. Ti ležijo na stiku hodnika in učilnic s čimer se bistveno izboljša osvetlitev učilnic z dnevno svetlobo. Šolski hodniki in razširitve na njih so dobro osvetljeni z naravno svetlobo in ustvarjajo ambiente namenjene druženju učencev. Na ta način hodniki ne delujejo kot dolgi temni tuneli temveč kot zaporedje prijetnih in svetlih skupnih prostorov, ki povezujejo šolski program in spodbujajo druženje.

Lokacija:

Škofije, občina Koper

Avtorji:

Jernej Prijon, univ. dipl. inž. arh. Vid Razinger, univ. dipl. inž. arh., Manca Starman, mag. inž. arh., Jure Henigsman, mag. inž. arh., Diana Savković, abs. arh.

Sodelujoči:

avtorica krajinske ureditve: Urška Kranjc univ. dipl. inž. karh., svetovalec za promet: Boštjan Ramovš, univ. dipl. inž. grad., svetovalec za konstrukcijo-montažno gradnjo: Andrej Koglot, univ. dipl. inž. grad., svetovalka za požarno varnost: Biba Muhič Gomezelj, univ. dipl. inž. arh., svetovalec za ekonomiko gradnje: Primož Kunstič, univ. dipl. inž. grad.

Status: