Loader

047 soseska ob jezeru

Zeleni javni prostor osrednja hrbtenica kvalitetnega bivanjskega prostora
lokacija:

Martinjak

leto:

2020-

naročnik:

zasebni

velikost

3 ha

STRIP projektni tim:

Vid de Gleria, Jure Henigsman, Žan Ketiš, Eva Lasič, Manca Starman, Saša Štuhec

o projektu:

Urbanistična zasnova območja OPPN nove soseske zeleni Martinjak temelji na prepoznavanju, ohranjanju in nadaljevanju identitete kulturne krajine Cerkniškega polja ter vzpostavitvi kvalitetnega trajnostnega okolja. Značilno za morfologijo naselij okoli Cerkniškega jezera (Lipsenj, Dolenje jezero, Martinjak, Grahovo,…) je, da so se skozi zgodovino naselja oblikovala s podobo krajine. Pozidava naselij je oblikovana linijsko, strnjeno in pravokotno na dostopno cesto. Objekti se s krajšo stranico priključujejo na ulico. Posamezne kmetije - hiše se odprto iztečejo v okoliško krajino kar se lepo vidi po načinu obdelovanja kmetijskih površin in parcelaciji. Zasnova zelenega Martinjaka zasleduje te kvalitet in jih nadgrajuje. Območje se direktno povezuje na sisteme značilnih krajinskih in kulturnih elementov Cerkniškega jezera ter naselja Martinjak. Severni rob območja se omili z nadaljevanjem obstoječega drevoreda v smeri Cerknica Bloška Polica. Ureditev ob zahodnem robu območja se podreja prostorski in kulturni dominanti Cerkvi Sv. Vida. Značilen element kulturne krajine Cerkniškega jezera so linijske ureditve dreves, ki jih se v prepoznavnem vzorcu nadaljujejo znotraj območja.  Pri oblikovanju koncepta novega naselja je bil poudarek na dostopnosti, mreži zelenega prostora ter mreži javnih poti, ki omogočajo prehodnost in ustvarjanje mikroklime med objekti. Ti elementi spodbujajo sinergijo med starim in novim delom naselja ter dobro integracijo domačinov in novih prebivalcev naselja. V smeri S-J ja naselje povezano s tremi zelenimi koridorji, ki omogočajo dostopnost od regionalne ceste vse do jezera. V smeri V-Z skozi jedro naselja je območje povezano s centralno zeleno peš povezavo, ki na V strani naveže na že uveljavljeno lokalno »zavrtno pot« in se zaključi pri sakralnem objektu Cerkve Sv. Vida.