Loader

URBAN SEMIČ

"Analiza stanja in potreb po stanovanjih v občini semič - raziskovalni elaborat za potrebe priprave razvojnih projektov in podloga za pripravo stanovanjske politike v občini semič"

Tip projekta: Razvoj prostorske strategije, raziskava, anketa, okrogla miza

 

Lokacija: Občina Semič, Slovenija

 

 

Leto: 2021 –

 

 

Naročnik: Občina Semič

 

 

Strip projektni tim: Vid de Gleria, Jure Henigsman, Žan Ketiš, Katarina Kuk, Manca Starman, Saša Štuhec

 

O projektu: Na pobudo Občine Semič smo izdelali analizo stanja in potreb stanovanj v Občini Semič, ki služi kot pomožni dokument pri načrtovanju na področju stanovanj in podloga za pripravo stanovanjske politike in projektov v Občini Semič. Pri raziskavi smo uporabili analitični pristop kot glavno orodje, s katerim smo analizirali in križali vhodne pridobljene podatke z različnimi metodami ter jih uporabili v projekcijah o potrebah stanovanj in finančnih zmožnostih prebivalstva. Namen projekta je bil izdelati celovito analizo stanovanjskega trga v Občini Semič, s katero bi lahko prišli do najprimernejše lokacije za gradnjo stanovanj v Občini Semič in izračunali število potrebnih stanovanj. Raziskava je sestavljena iz več poglavij. Prvo poglavje vsebuje uvodni del raziskave z opisano metodologijo, zastavljenimi cilji raziskave in pričakovanim rezultatom. Uvodu sledijo prostorske analize območja in sintezna karta, ki je rezultat prekrivanja prostorskih analiz. Tretje poglavje vsebuje predstavitev statističnih podatkov Občine Semič, ki služijo kot vhodni podatki za izdelavo analiz in projekcij v naslednjih poglavjih. V nadaljevanju predstavljamo sestavo in rezultate ankete o potrebah stanovanj v Občini Semič, ki so jih v spletni in fizični obliki reševali občani in občanke Občine Semič. V naslednjem poglavju je predstavljena delavnica o potrebah stanovanj, ki smo jo izvedli v kulturnem domu, kjer so sodelovali prebivalci Občine Semič. V petem poglavju so predstavljene projekcije stanovanjskih potreb Občine Semič glede na različne vrste vhodnih podatkov; v šestem poglavju smo izračunali oceno prodajne cene oziroma nakupa stanovanj v Občini Semič. V zadnjem, vsebinskem poglavju, je predstavljen sklep analiz in projekcij ter rezultat v obliki sintezne karte, ki predstavlja potencialna območja za razvoj stanovanj v osrednjem delu naselja Semič.

 

Oblikovali smo lik “Urban Semič”, namišljenega prebivalca Semiča, ki prepoznava kvalitete v prostoru. Z njim smo dosegli lažje sledenje projekta s strani interesnih skupin.

Izdelali smo elaborat z naslovom 

 

“ANALIZA STANJA IN POTREB PO STANOVANJIH V OBČINI SEMIČ – RAZISKOVALNI ELABORAT ZA POTREBE PRIPRAVE RAZVOJNIH PROJEKTOV IN PODLOGA ZA PRIPRAVO STANOVANJSKE POLITIKE V OBČINI SEMIČ”,

 

v katerem smo zbrali prostorske analize s sintezo, predstavili rezultate ankete izvedene med prebivalci Semiča, objavili raziskovalna vprašanja iz delavnice z zainteresirano javnostjo in interesnimi skupinami, ter objavili izračune potreb po stanovanjskih kapacitetah v občini glede na njen prihodnji razvoj.

Prepoznali smo modro označena območja za prostorski razvoj kraja, kjer je potrebno urbanistično načrtovati območja za razvoj stanovanjske gradnje z javnimi servisi.